A. Declarații referitoare la consultarea informațiilor din bazele de date ale Agenției Naționale de Adminstrare Fiscală

               Am fost informat că Societatea BEST CREDIT INVEST IFN S.A. (denumită în cele ce urmează „Destinatarul”) dorește să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data semnării sau a acceptarii exprese a prezentului acord și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei în evidențele Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Natională de Administrare Fiscală (denumită în cele ce urmează „ANAF”) în scopul: 

(i) inițierii sau derulării relațiilor contractuale specifice activității de creditare a Destinatarului, (ii) realizării intereselor legitime ale Destinatarului și/sau (iii) îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin Destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte administrative emise de autoritățile competente în aplicarea legii: 

a)  date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice autorizate: numele și prenumele/denumirea, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala/ codul unic de inregistrare/codul de inregistrare fiscala, IP si semnatura ;

b) denumirea formei de exercitare a profesiei /de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor; 

c)  date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele si prenumele, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala;

d) veniturile realizate din orice fel de activități (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri, etc);

e) orice informatii financiare (in cazul clientului persoana juridica);

Am luat la cunostinta de faptul ca am dreptul de a-mi retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal in orice moment, in interiorul termenului de 5 zile, situatie in care, odata ce a primit notificarea, BEST CREDIT INVEST IFN S.A. nu va mai prelucra datele mele cu caracter personal in scopul sau scopurile mentionate mai sus. Inteleg ca prin retragerea acordului nu va fi afectata legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate inainte de momentul retragerii acordului.

Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, inteleg ca voi adresa o notificare catre BEST CREDIT INVEST IFN S.A., in atentia responsabilului cu protectia datelor la adresa Ramnicu Valcea, str. Carol I, nr. 14, parter, judet Valcea sau prin e-mail office@bestcreditifn.ro, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care voi mentiona ca imi retrag consimtamantul exprimat prin prezentul acord.

B. Declarații referitoare la drepturile persoanei vizate/care a dat declaratiile de mai sus

Am luat la cunostinta faptul ca îmi pot exercita  toate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/1 din 04.05.2016, în condițiile și limitele prevăzute de legislația în materia protecției datelor cu caracter personal, astfel: 

(i) dreptul la informare şi acces la datele cu caracter personal:

(ii) dreptul la rectificarea datelor;

(iii) dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);

 (iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(v) dreptul la portabilitatea datelor;

 (vi) dreptul de opozitie;

(vii) dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri;

(viii) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD, care le-au fost incalcate;

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la pct. (vii), Clientul va adresa o cerere către Destinatar la adresa Ramnicu Valcea, str. Carol I, nr. 14, parter, judet Valcea sau prin e-mail office@bestcreditifn.ro, întocmită în formă scrisă, datată si semnată, în care se vor  menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară a persoanei.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și  despre drepturile mele în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, drepturi care pot fi exercitate în limitele legii, trimițând o adresă scrisă, datată și semnată către BEST CREDIT INVEST IFN S.A., însotită de o copie a actului de identitate, dreptul de a mă adresa Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justitiei.

Am luat la cunostinta de faptul ca am dreptul de a-mi retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal in orice moment, in interiorul termenului de 5 zile, situatie in care, odata ce a primit notificarea, BEST CREDIT INVEST IFN S.A. nu va mai prelucra datele mele cu caracter personal in scopul sau scopurile mentionate mai sus.

Inteleg ca prin retragerea acordului nu va fi afectata legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuata inainte de momentul retragerii acordului.

Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, inteleg ca voi adresa o notificare catre BEST CREDIT INVEST IFN S.A., in atentia responsabilului cu protectia datelor la adresa Ramnicu Valcea, str. Carol I, nr. 14, parter, judet Valcea sau prin e-mail office@bestcreditifn.ro, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care voi mentiona ca imi retrag consimtamantul exprimat prin prezentul acord.

Sunt de acord ca BEST CREDIT INVEST IFN S.A. sa consulte si sa prelucreze informatiile si datele mele cu caracter personal din bazele de date ale ANAF.           

DA □                                                           NU □

               Înteleg si accept ca dezacordul meu (răspunsul NU), conduce la imposibilitatea instituției financiare nebancare de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informațiile de la lit.A. În consecință, înteleg si accept să fac dovada veniturilor în modalitățile prevăzute de lege, așa cum îmi sunt solicitate de către institutia financiară nebancară.