A. Declarații referitoare la consultarea informațiilor din bazele de date ale Agenției Naționale de Adminstrare Fiscală

               Am fost informat că Societatea BEST CREDIT INVEST IFN S.A. (denumită în cele ce urmează „Destinatarul”) dorește să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului acord și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei în evidențele Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Natională de Administrare Fiscală (denumită în cele ce urmează „ANAF”) în scopul: 

(i) inițierii sau derulării relațiilor contractuale specifice activității de creditare a Destinatarului, (ii) realizării intereselor legitime ale Destinatarului și/sau (iii) îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin Destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte administrative emise de autoritățile competente în aplicarea legii: 

a)  date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele și prenumele,  adresa de domiciliu/reședința, codul numeric personal/cod unic de identificare/ numarul de identificare fiscală (NIF),  serie si număr act de identitate în cazul persoanelor nerezidente ;

b) denumirea formei de exercitare a profesiei /de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor; 

c)  date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele si prenumele, codul numeric personal/cod unic de identificare;

d) veniturile realizate din orice fel de activități (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri, etc);

e) orice informatii financiare (in cazul clientului persoana juridica);

B. Declarații referitoare la transmiterea către și prelucrarea de către Agenția Națională de Adminstrare Fiscală a datelor cu caracter personal ale subsemnatului/ei, respectiv ale reprezentanților subscrisei, deținute de către instituția financiară nebancară.

               Îmi exprim în mod expres consimțământul ca, în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai jos, Destinatarul să transmită lunar către ANAF:

a) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei în evidențele Destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse) din luna anterioară, respectiv identitatea contribuabilului / clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată și informații privind creditul și tranzacțiile;

b) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei în evidențele Destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de leasing din luna anterioară, respectiv informații despre persoana fizică/persoana juridică și informații despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată inițiere – termen), valoare reziduală, soldul contribuabilului / clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată;

c) date referitoare la scrisorile de garanție, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate – data expirarii;

d) copia dosarelor de creditare, cu toată documentația aferentă depusă ;

e) în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai sus, Destinatarul să transmită oricând către ANAF informațiile prevăzute la lit.B, lit.a); b) si c) corespunzătoare perioadei începand cu 1 ianuarie 2013 si până la data semnării prezentului acord;

DA □                                                           NU □

               Înteleg si accept ca dezacordul meu (răspunsul NU), conduce la imposibilitatea instituției financiare nebancare de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informațiile de la lit.A. În consecință, înteleg si accept să fac dovada veniturilor în modalitățile prevăzute de lege, așa cum îmi sunt solicitate de către institutia financiară nebancară.

C. Declarații referitoare la drepturile persoanei vizate / care a dat declarațiile de mai sus

C1. Am luat la cunostinta faptul ca îmi pot exercita  toate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/1 din 04.05.2016, în condițiile și limitele prevăzute de legislația în materia protecției datelor cu caracter personal, astfel:

(i) dreptul la informare şi acces la datele cu caracter personal:

(ii) dreptul la rectificare

(iii) dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);

 (iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

 (v) dreptul la portabilitatea datelor

 (vi) dreptul de opozitie;

(vii) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD, care le-au fost incalcate;

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la lit.C1 pct.(vii), Clientul va adresa o cerere către Destinatar la adresa Ramnicu Valcea, str. Carol I, nr. 14, parter, judet Valcea sau prin e-mail office@bestcreditifn.ro, întocmită în formă scrisă, datată si semnată, în care se vor  menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară a persoanei.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și  despre drepturile mele în contextul prelucrării datelor cu caracter personal drepturi care pot fi exercitate în limitele legii, trimițând o adresă scrisă, datată și semnată către BEST CREDIT INVEST IFN S.A., însotită de o copie a actului de identitate, dreptul de a mă adresa Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justitiei.