Informare referitoare la  prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit

Imprumutatul declara ca a luat la cunostinta urmatoarele:

  1. Datele de identificare ale operatorilor

BEST CREDIT INVEST IFN S.A., cu sediul  social in Ramnicu Valcea, str. Carol I, nr. 14, parter, judet Valcea si Biroul de Credit S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociati, prelucreaza datele dumnevoastra cu caracter personal cu buna credinta, in mod echitabil, si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata a Participanti.

Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

  1. Temeiul legal si scopul prelucrarii

BEST CREDIT INVEST IFN S.A.si Biroul de Credit prelucreaza datele dvs. personale in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasuararea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

BEST CREDIT INVEST IFN S.A. are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, BEST CREDIT INVEST IFN S.A. prelucreaza informatiile indicate la punct (4), inregistrate pe numele dvs. in evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit in vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.

  1. Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul mentinat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea BEST CREDIT INVEST IFN S.A. de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.

  1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit

a) Date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal sau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale sau cod tara si serie/numar pasaport pentru persoanele nerezidente, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon, data nasterii;

b) Date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului, data inscrierii acestei informatii, CUI;

c) Date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, durata contului, sumele acordate, sumele datorate, data actualizarii, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de zile de intarziere, data primei restante, categoria de intarziere, data ultimei plati;

d) Date referitoare la eventimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;

e) Date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;

f) Date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;

g) Numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti.

In procesul de analiza a cererii dvs. de credit BEST CREDIT INVEST IFN S.A. va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu sau fara FICO® Score, pentru a verifica daca va incadrati in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca aveti capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obtinerea Raportului de Credit, BEST CREDIT INVEST IFN S.A. va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele si codul numeric personal.

Ulterior acordarii creditului, BEST CREDIT INVEST IFN S.A. va transmite la Biroul de Credit datele dvs. personale prevazute la punctele a)-f). Aceste informatii sunt puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit, si sunt utilizate in scopul mentionat la pct. 2.

Capacitatea dvs. de a rambursa datoriile la scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin obtinerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte [1].

In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, veti intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, BEST CREDIT INVEST IFN S.A.  va transmite la Biroul de Credit informatii referitoare la sumele restante, categoria de intarziere, data primei restante si/sau, dupa caz, informatii referitoare la deschiderea procedurii de dare in plata, numai dupa notificarea dvs., cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronica.

  1. FICO® Score de la Biroul de Credit

Datele cu carcater personal prevazute la punctul (4) pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.

Nota: BEST CREDIT INVEST IFN S.A utilizeaza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un numar cuprins intre 300 si 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indica probabilitatea ca persoana vizata sa-si plateasca in viitor ratele la  timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor – motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitatea: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditului), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de credit pentru fiecare persoana vizata.

FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din raportul de credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.

  1. Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul (2). Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu pot fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatiilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.

  1. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.

  1. Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri

Am luat la cunostinta ca BEST CREDIT INVEST IFN S.A. poate utiliza procese de decizii individuale automatizate incluzand profilare pentru evaluarea capacitatii mele de a accesa un credit si ca am dreptul de a solicita ca aplicatia mea sa fie evaluata manual, prin intermediul unei cereri scrise adresata BEST CREDIT INVEST IFN S.A., prin posta, prin email la adresa dpo@bestcreditifn.ro sau depusa personal la adresa indicata la punctul 1. de mai sus.

  1. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In calitate de persoana vizata, va puteti exercita drepturile prevazute in Regulament, astfel:

a) Dreptul de acces la date se poate exercita:

– Printr-o solicitare scrisa, semnata, prin posta la Biroul de Credit la adresa: “Biroul de Credit SA, Str. Sfanta Vineri nr. 29, sector 3, Bucuresti, cod postal 030203 sau,

– Prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau

– Personal sau pe cale electronic, la participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al dvs.

Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis la Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre BEST CREDIT INVEST IFN S.A. in analiza cererii de credit:

b) Dreptul de rectificare a datelor

c) Dreptul de stergere a datelor,

d) Dreptul la restrictionare datelor,

e) Dreptul de a se opune prelucrarii,

pot fi exercitate:

– Prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit(www.birouldecredit.ro), sau

– Personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate.

f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;

Aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată fără intervenție umană, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii dvs., inclusiv crearea de profiluri și care produce efecte juridice cu privire la interesele, drepturile și libertățile dvs. In cazul in care nu sunteti mulțumit de decizia anunțată, aveti dreptul să solicitati si sa obtineti interventia umana, prin revizuirea deciziei de către un expert de credit al BEST CREDIT INVEST IFN S.A., care deține competențele relevante si sa va exprimati punctul de vedere.

g) Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.

10. Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt:

Pentru BEST CREDIT INVEST IFN S.A. – dpo@bestcreditifn.ro

Pentru Biroul de Credit – adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro

[1] Serviciul Alerte este folosit de catre Participanti pentru identificarea si/sau diminuarea riscului de credit in timp util, prin generarea unei alerte catre un Participant atunci cand pentru un debitor propriu se inregistreaza un eveniment (deschidere/inchidere cont, intrare/iesire din restanta, corectie cont, inregistrarea/stergerea starii de garant/codebitor, interogare cont, modificare nume angajator/ numar telefon) la un alt Participant.