Dreptul de retragere al Imprumutatului


1.Termenul de retragere.
Imprumutatul beneficiaza de un termen de 14 (patrusprezece) zile calendaristice de la data emiterii
Contractului de Credit, in care se poate retrage din Contract fara a invoca motive, prin solicitarea scrisa,
transmisa prin e-mail sau la sediul/punctele de lucru ale Creditorului, inainte de expirarea termenului de
14 zile calendaristice. Termenul de retragere incepe sa curga de la data intrarii in vigoare a Contractului
de Credit;


2.Notificarea de retragere.
Orice solicitare a Imprumutatului de exercitare a dreptului sau de retragere trebuie sa fie formulata in
scris de catre Imprumutat, transmisa Creditorului prin una din urmatoarele modalitati: a) scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, din care sa rezulte vointa expresa a Imprumutatului de a se
retrage din Contract; b) prin curier; c) in scris, depusa la sediul /punctele de lucru ale Creditorului; d) prin
e-mail. Creditorul considera ca Imprumutatul si-a exercitat in mod valabil dreptul de retragere din
Contract doar in situatia in care notificarea exercitarii dreptului de retragere a fost transmisa Creditorului
in termenul de retragere de 14 (patrusprezece) zile calendaristice de la data emiterii Contractului de
Credit. Data retragerii reprezinta data la care Notificarea de retragere devine opozabila Creditorului si
care coincide cu data expedierii Notificarii de retragere catre Creditor. Toate sumele virate de catre
Creditor in contul si/sau pe seama Imprumutatului in baza Contractului pana la data retragerii sunt
considerate valabil eliberate/trase. In cazul retragerii Imprumutatului din Contract, Imprumutatul are
obligatia sa achite Creditorului in termen de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la expedierea
Notificarii de retragere catre Creditor, contravaloarea integrala a Creditului tras, precum si dobanda
aferenta acestuia fara nici o intarziere nejustificata si calculata de la data incheierii Contractului de Credit
si pana la data rambursarii integrale a acestuia. Dobânda datorata se calculează pe baza ratei dobânzii
convenite conform Contractului de Credit – Conditii Particulare de Creditare. In afara creditului tras de
catre Imprumutat si a dobanzii aferente, acesta va avea obligatia de a rambursa Creditorului cheltuielile
reprezentand taxe nerambursabile plătite de către Creditor administratiei publice in legatura cu
contractul de credit. Comisioanele platite de catre Imprumutat in vederea acordarii Creditului nu vor fi
rambursate. In urma exercitarii dreptului de retragere, Contractul va inceta la data achitarii integrale a
Creditului tras si a dobanzii aferente.

3. Revocarea Notificarii de retragere.
3.1. Revocarea expresa.
Imprumutatul are posibilitatea revocarii exprese a Notificarii de retragere in cel mult 30 (treizeci) de zile
calendaristice de la expedierea Notificarii de retragere catre Creditor, transmisa Creditorului prin una
urmatoarele modalitati: a) prin e-mail; b) depusa personal la sediul/punctele de lucru ale Creditorului; c)
prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, din care sa rezulte vointa expresa a
Imprumutatului de a revoca notificarea de retragere; c) prin curier.
3.2.Revocarea implicita.
Neachitarea sau achitarea partiala a contravalorii Creditului va echivala cu revocarea implicita a
notificarii de retragere, cu consecinta directa a mentinerii in vigoare a Contractului si a obligatiilor
Partilor (inclusiv a obligatiei Imprumutatului de plata a Ratelor lunare la implinirea Datei de Scadenta, iar
Creditorul va calcula in continuare dobanzi si comisioane conform contractului incheiat). Orice sume
achitate de Imprumutat in contul Creditorului in conditiile prezentului articol vor fi considerate valabil
achitate cu titlu de plata. La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la expedierea Notificarii
de retragere catre Creditor, Creditorul va fi indreptatit sa perceapa dobanda penalizatoare in cuantumul
stabilit in prezentul Contract si sa initieze toate masurile necesare pana la recuperarea integrala
Creditului si a dobanzii aferente, precum si a cheltuielilor de executare. In cazul in care Creditorul sau un tert, pe baza unui contract intre tert si Creditor, presteaza un serviciu accesoriu aferent Contractului, iar Imprumutatul isi exercita dreptul de retragere din Contract potrivit conditiilor precizate in prezenta sectiune, obligatiile Imprumutatului ce decurg din serviciul accesoriu respectiv inceteaza.