Protectia datelor personale

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin  Regulamentul UE 679/2016, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date, pentru noi, S.C. BEST CREDIT INVEST IFN SA , protecția datelor dumneavoastră personale are o importanță primordială.Prin urmare, am dori să  sa vă informăm cu privire la motivele, scopurile, perioadele și în ce mod sunt procesate datele dumneavoastră personale, atunci când vizitați site-ul nostru web – www.bestcreditifn.ro și solicitați un credit. Regulamentul general nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică pe teritoriul UE, inclusiv România, începând cu data de 25 mai 2018 si vă oferă drepturi sporite de protecție a datelor, cărora le corespund și obligații mai detaliate. Mai multe detalii despre aceste situatii le gasiti in prezenta politică de protecție a datelor personale (Politica).

Prezenta politică de protecție a datelor personale explică și reglementează:

 • cum și când colectăm datele dumneavoastră personale și ce informații colectăm;
 • cum și de ce folosim datele dumneavoastră personale; și
 • drepturile dumneavoastră de a vă controla datele personale.

Citiți cu atenție această politică de protecție a datelor cu caracter personal. Prin accesarea și folosirea site-ului și a serviciilor noastre, confirmați că ați avut oportunitatea adecvată sa cititi prezenta Politică, că ați înțeles-o și că sunteți de acord să o respectați. Dacă nu, trebuie să întrerupeți imediat utilizarea site-ului nostru și a serviciilor oferite de noi.

 

 

1.Cine suntem

BEST CREDIT INVEST IFN S.A. este o institutie financiara nebancara autorizata de Banca Nationala a Romaniei, specializata in acordarea de credite de consum persoanelor fizice,fara emitere de carduri de credit, cu sediul  social in Ramnicu Valcea, str. Carol I, nr. 14, parter, judet Valcea, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/555/2014, avand CUI 33697126, capital social subscris si varsat 900.000 lei, inregistrata ca institutie financiara nebancara,inscrisa la BNR in Registrul General sub nr. RG-PJR-39-110291/27.11.2014 si in Registrul Special sub nr. RS-PJR-39-110080/16.02.2018, inregistrata ca operator de date cu caracter personal in Registrul prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 33965.

2. Câțiva termeni pentru o mai bună înțelegere a acestei politici

Intelesul notiunii de „date cu caracter personal”: inseamna orice  informaţii referitoare la o persoană fizica identificata sau identificabila; o persoană identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Intelesul notiunii de “prelucrare”: inseamna orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

3. Ce date cu caracter personal prelucram?

a) date de identificare a persoanei fizice

 • datele cuprinse în actul de identitate, inclusiv o copie a acestuia: nume, prenume, iniţiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reşedinţa, codul numeric personal, serie/numar act de identitate/pasaport  in cazul persoanelor nerezidente, imaginea
 • date de contact: numărul de telefon fix/mobil, e-mail
 • situatia familiala: date de stare civila, date privind membrii familiei
 • sexul, data si locul nasterii, cetatenia
 • semnatura
 • numarul dosarului de pensie
 • profesie, loc de munca, formare-profesionala, diplome-studii
 • functia publica detinuta (daca este cazul)
 • situatia economica si financiara, sursa fondurilor/veniturilor, date privind bunurile detinute
 • date bancare
 • date de geolocalizare/date de trafic (IP, cookie)

b) date si informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari:

 • cuprind date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data inchiderii contului, valuta creditului, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului)
 • date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numarul de rate restante, data scadenta a restantei, numarul de zile de intarziere in rambursarea creditului, starea contului,
 • informatii legate de calitatea de girant sau codebitor.

4. In ce scopuri prelucram datele?

Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

 • oferirea de servicii financiar bancare (incluzand dar nelimitandu-se la: identificarea dvs. si pentru efectuarea verificarilor preliminare si periodice respective, fie pe cale electronica, fie manuala, inclusiv pentru serviciile furnizate pe baza luarii automate a deciziilor, in legatura cu creditul pe care solicitat, solvabilitatea dvs. si o evaluare preliminara a riscului pentru BEST CREDIT INVEST IFN S.A sau, respectiv, pentru finantare, in ceea ce priveste efectuarea demersurilor preliminare pentru incheierea contractului de credit, incheierea contractului de credit, precum si cu executarea/derularea contractului de credit cu mine, pentru sau in legatura cu analiza indatorarii dvs. sau in scopul colectarii, eventualei incheieri si executari a altor contracte incheiate cu BEST CREDIT INVEST IFN S.A in legatura cu posibila furnizare a altor servicii financiare, pentru prevenirea spalarii banilor si prevenirii fraudelor);
 •  intocmirea rapoartelor de credit (incluzand dar nelimitandu-se la: raportarea si prognoza interna a nevoilor BEST CREDIT INVEST IFN S.A, pentru construirea si dezvoltarea sistemului de management al riscului al BEST CREDIT INVEST IFN S.A, inclusiv pentru autoinstruirea software-ului specializat de evaluare a riscurilor detinut de BEST CREDIT INVEST IFN S.A – este valabil si in cazul in care nu se incheie un contract de credit);
 • prelucrarea in sisteme de tipul Biroului de Credit;
 • colectare debite/recuperare creante, servicii de asigurari si reasigurari;
 •  reclama, marketing si publicitate (incluzand dar nelimitandu-se la: trimiterea de scrisori cu continut publicitar si promotional, publicitate prin SMS si e-mail, inclusiv cele legate de oferta altor produse financiare sau combinate furnizate de BEST CREDIT INVEST IFN S.A – este valabil si in cazul in care  nu se incheie un contract de credit), deoarece datele colectate sunt relevante si nu depasesc scopurile pentru care sunt prelucrate si nu vor fi supuse unei prelucrari ulterioare intr-o maniera incompatibila cu aceste scopuri,
 • statistica;
 • supravegherea spatiilor si/sau bunurilor private/publice;
 • realizarea obiectului de activitate al BEST CREDIT INVEST IFN S.A (cod CAEN 6492 alte activitati de creditare: acordarea de credite de consum fara emitere de carduri de credit); analize statistice. BEST CREDIT INVEST IFN S.A nu va prelucra date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia aplicabila in vigoare.

6. Ce se intampla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre BEST CREDIT INVEST IFN S.A.?

In cazul unui refuz din partea dvs. de a furniza datele cu caracter personal, BEST CREDIT INVEST IFN S.A nu va putea efectua verificarea preliminara a solvabilitatii dvs. in vederea posibilei incheieri cu BEST CREDIT INVEST IFN S.A a unui contract de credit si vom fi in imposibilitatea initierii, respectiv continuarii relatiei de afaceri.

Prelucrarea datelor in scop de marketing face posibila informarea mea in legatura cu noutatile si ofertele BEST CREDIT INVEST IFN S.A.. Am luat la cunostinta ca pot solicita oricand intreruperea prelucrarii in acest scop, fara ca relatia de client sa fie afectata.

7. Se pot transmite datele in afara tarii?

Datele pot fi transferate in strainatate catre state din cadrul Uniunii Europene care asigura un nivel adecvat al prelucrarii datelor. BEST CREDIT INVEST IFN S.A efectueaza o evaluare prealabila adecvata în selectarea furnizorilor de servicii si impune acestora masuri de securitate, tehnice si organizatorice adecvate în vederea protejarii datelor cu caracter personal si pentru a prelucra datele cu caracter personal.

8. Cat timp sunt prelucrate datele?

BEST CREDIT INVEST IFN S.A va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe care le-ati furnizat in scopurile mentionate mai sus, pe toata perioada necesara realizarii acestora, daca nu va opuneti si, ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozitiile legale ce reglementeaza arhivarea documentelor).

9. Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale?

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, aveti urmatoarele drepturi:

(a) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si conditiile in care acestea pot fi exercitate.

(b) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A. confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre aceasta, precum și informații cu privire la modul în care aceste date sunt prelucrate.

(c) Dreptul de rectificare a datelor: inseamna dreptul de a cere corectarea datelor aflate în posesia S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A. și prelucrate de către aceasta daca sunt incomplete, inexacte ori s-au modificat de la dată colectării.

(d) Dreptul la ștergere sau dreptul de a fi uitat: inseamna dreptul de a cere stergerea datelor dvs. personale dacă nu mai este necesar pentru BEST CREDIT INVEST IFN S.A. sa le păstreze sau sa le utilizeze sau atunci când doresc să retrag consimțământul pe care l-am acordat anterior prelucrării unor date, dacă datele au fost prelucrate ilegal sau dacă considerati că interesul legitim al prelucrării datelor dvs. personale nu este justificat.

(e) Dreptul la restricționarea prelucrării: inseamna dreptul de a cere restricționarea prelucrarii datelor dvs. atunci când considerati că acestea sunt inexacte, atunci cand considerati că prelucrarea datelor dvs. nu este legală, dar nu doriti ca datele cu caracter personal să fie șterse și solicitati restricționarea utilizării acestora pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, precum și pe perioada exercitării dreptului dvs. de a vă opune prelucrării atunci când considerati nejustificat interesul legitim considerat de către BEST CREDIT INVEST IFN S.A.;

(f) Dreptul la portabilitatea datelor: inseamna dreptul ca BEST CREDIT INVEST IFN S.A. să furnizeze datele dvs. cu caracter personal, care sunt prelucrate într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și care poate fi transmis, de exemplu, unei alte instituții financiare. Acest lucru se aplică cu condiția ca prelucrarea datelor particulare se bazează pe acordul dvs. sau se referă la încheierea și executarea unui contract de credit și prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

g) Dreptul la opoziție: înseamnă dreptul de a vă opune prelucrării datelor în temeiul interesului legitim al BEST CREDIT INVEST IFN S.A. atunci când considerati că această prelucrare aduce prejudicii intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau atunci când prelucrarea datelor dvs. are drept scop marketingul direct.

h) Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, inclusiv profilare: înseamnă dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată fără intervenție umană, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii dvs, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, inclusiv crearea de profiluri, în scopul prevenirii fraudelor, ofertei de produse noi și în scopuri de marketing, și care produce efecte juridice cu privire la interesele, drepturile și libertățile dvs. In cazul in care nu sunteti mulțumit de decizia anunțată, aveti dreptul să solicitati si sa obtineti interventia umana, prin revizuirea deciziei de către un expert de credit al S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A., care deține competențele relevante.

(i) Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, ca urmare a încălcarii drepturilor pe care le dețineti.

Autoritatea de supraveghere cu privire la protecția datelor cu caracter personal are urmatoarele date de contact: Mun. Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sector 1, telefon: telefon: 004-021/312.12.75, fax 004-021/314.34.62, adresa de email: office@anpc.ro., website: www.dataprotection.ro.